ANKETAN A T J E Č A J za izbor-reizbor u zvanja Sveučilišta u Mostaru


SVEUČILIŠTE U MOSTARU

Temeljem članka 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj:4/12), članka 118. i 122. Statuta Sveučilišta u Mostaru i Odluke Senata o raspisivanju natječaja za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja, ur. broj: 01-3780/18, Senat Sveučilišta u Mostaru raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

Kardinala Stepinca 16, 88220 Široki Brijeg

 

1. izbor u umjetničko-nastavno zvanje docent na umjetničko područje, polje likovna umjetnost, grana slikarstvo – 1 izvršitelj

2. izbor u umjetničko-nastavno zvanje docent na umjetničko područje, polje likovna umjetnost, grana slikarstvo, za potrebe Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti – 1 izvršitelj

3. izbor u umjetničko-nastavno zvanje docent na umjetničko područje, polje likovna umjetnost, grana kiparstvo, za potrebe Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti – 1 izvršitelj

4. izbor u umjetničko-nastavno zvanje docent na umjetničko područje, polje likovna umjetnost, grana grafika – 1 izvršitelj

 

EKONOMSKI FAKULTET

Matice hrvatske bb, 88000 Mostar

 

1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, grana menadžment, skupina predmeta „menadžment u turizmu“, za potrebe Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti – 1 izvršitelj

2. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, grana menadžment, skupina predmeta „menadžment“ – 1 izvršitelj

3. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, grana financije, skupina predmeta „financije“ – 1 izvršitelj

4. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, grana računovodstvo, skupina predmeta „računovodstvo“ – 1 izvršitelj

5. izbora u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, grana marketing, skupina predmeta „marketing“ – 1 izvršitelj

 

FAKULTET  PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH I ODGOJNIH ZNANOSTI

Matice hrvatske bb, 88000 Mostar

 

1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent na znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika – 1 izvršitelj

2. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziološka edukacija – 1 izvršitelj

3. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija, znanstvena grana fizikalna kemija – 1 izvršitelj

 

FAKULTET STROJARSTVA, RAČUNARSTVA I ELEKTROTEHNIKE

Matice hrvatske bb, 88000

 

1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika, znanstvena grana elektronika, za potrebe Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti – 1 izvršitelj

2. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje elektrotehnika, znanstvena grana automatizacija i robotika – 2 izvršitelja

3. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, na područje tehničke znanosti, znanstveno polje računarstvo, znanstvena grana programsko inženjerstvo – 1 izvršitelj

4. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, na područje tehničke znanosti, znanstveno polje ostale tehničke znanosti, znanstvena grana organizacija rada i proizvodnje – 1 izvršitelj

5. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, na područje tehničke znanosti, znanstveno polje računarstvo, znanstvena grana umjetna inteligencija – 1 izvršitelj

6. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, na područje tehničke znanosti, znanstveno polje računarstvo, znanstvena grana arhitektura računalnih sustava – 1 izvršitelj

 

FARMACEUTSKI FAKULTET

Matice hrvatske bb, 88000 Mostar

 

1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje farmacija, znanstvena grana farmacija, za potrebe kolegija Klinička farmacija - 1 izvršitelj

 

FILOZOFSKI FAKULTET

Matice hrvatske bb, 88000 Mostar

 

1. izbor u znanstveno - nastavno zvanje izvanredni profesor za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana kroatistika – 1 izvršitelj

2. izbor u znanstveno - nastavno zvanje izvanredni profesor za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana kroatistika – 1 izvršitelj

3. izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, nastavni kolegiji Socijalna politika, Socijalna politika i socijalni menadžment i Socijalni razvoj i planiranje – 1 izvršitelj

4. izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana opće jezikoslovlje, nastavni kolegiji Semantika i Uvod u istraživanja jezičnoga krajobraza – 1 izvršitelj

5. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvena grana komunikologija - 1 izvršitelj

6. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvena grana odnosi s javnošću - 1 izvršitelj

7. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana klinička i zdravstvena psihologija - 1 izvršitelj

8. reizbor u znanstveno-nastavno zvanje docent za znanstveno područje humanistički znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana opće jezikoslovlje, nastavni kolegij Morfologija - 1 izvršitelj

9. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent za znanstveno područje humanistički znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika za potrebe Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti - 1 izvršitelj

10. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent za znanstveno područje humanistički znanosti, znanstveno polje znanost o umjetnosti, znanstvena grana teatrologija i dramatologija za potrebe Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti - 1 izvršitelj

11. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana germanistika - 1 izvršitelj

12. reizbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent za znanstveno područje humanistički znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana germanistika - 1 izvršitelj

13. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent, za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvena grana odnosi s javnošću - 1 izvršitelj

14. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent, za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika, nastavni kolegiji Engleski jezik I, Engleski jezik II i Engleski jezik III za potrebe Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru - 1 izvršitelj

15. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana slavistika - 1 izvršitelj

16. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana romanistika – 2 izvršitelja

17. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana opća psihologija – 1 izvršitelj

 

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Matice hrvatske bb, 88000 Mostar

 

1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana konstrukcije – 1 izvršitelj

2. reizbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana konstrukcije – 1 izvršitelj

3. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana hidrotehnika – 1 izvršitelj

4. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, znanstvena grana urbanizam – 1 izvršitelj

 

MEDICINSKI FAKULTET

Bijeli brijeg bb, 88000 Mostar

 

1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, za kolegij Interna medicina – 1 izvršitelj

2. izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana psihijatrija, za kolegij Psihijatrija – 1 izvršitelj

3. izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana dermatovenerologija, za kolegij Dermatovenerologija – 1 izvršitelj

4. reizbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana kirurgija, za kolegij Kirurgija – 1 izvršitelj

5. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana kirurgija, za kolegij Kirurgija – 1 izvršitelj

6. reizbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana oftalmologija, za kolegij Oftalmologija – 1 izvršitelj

7. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana oftalmologija, za kolegij Oftalmologija – 1 izvršitelj

8. reizbora u znanstveno-nastavno zvanje docent, područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana oftalmologija, za kolegij Oftalmologija – 1 izvršitelj

9. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana farmakologija i toksikologija, za kolegij Farmakologija – 1 izvršitelj

10. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina, za kolegij Ginekologija i opstetricija– 1 izvršitelj

11. reizbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana Radiologija, za kolegij Radiologija – 1 izvršitelj

12. reizbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana Fizikalna medicina i rehabilitacija, za kolegij Bolesti i ozljede lokomotornog sustava – 1 izvršitelj

13. reizbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana ortopedija, za kolegij Bolesti i ozljede lokomotornog sustava – 1 izvršitelj

14. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana pedijatrija, za kolegij Pedijatrija – 1 izvršitelj

15. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana maksilofacijalna kirurgija, za kolegij Bolesti glave i vrata – 1 izvršitelj

16. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina, za kolegij Ginekologija i opstetricija – 1 izvršitelj

17. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana neurokirurgija, za kolegij Kirurgija – 1 izvršitelj

18. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana imunologija i imunohematologija, za kolegij Medicinska biologija – 1 izvršitelj

19. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana imunologija i imonohematologija, za kolegij Imunologija – 1 izvršitelj

20. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Dentalna medicina, znanstvena grana protetika dentalne medicine, za kolegij Mobilna protetika I – 1 izvršitelj

21. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana Obiteljska medicina, za kolegij Obiteljska medicina – 2 izvršitelja

22. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana javno zdravstvo, za kolegij Epidemiologija – 1 izvršitelj

23. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, kolegij Interna medicina – 1 izvršitelj

24. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Dentalna medicina, znanstvena grana ortodoncija, za kolegij ortodoncija – 1 izvršitelja

25. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana radiologija, za kolegij Radiologija – 1 izvršitelj

26. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Dentalna medicina, znanstvena grana endodoncija i restaurativna dentalna medicina, za predmet Restaurativna dentalna medicina I – 4 izvršitelja

27. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Dentalna medicina, znanstvena grana dječja i preventivna dentalna medicina, za predmet Dječja i preventivna dentalna medicina– 3 izvršitelja

 

PRAVNI FAKULTET

Matice hrvatske bb, 88000 Mostar

 

1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo – 1 izvršiteljKandidati za izbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja moraju ispunjavati:
- opće uvjete 
- posebne uvjete

a) Opći uvjeti
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:
-   da su stariji od 18 godina

b) Posebni uvjeti

Pored općih uvjeta kandidati trebaju ispunjavati posebne uvjete koji su utvrđeni Zakonom o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije i Pravilnikom o minimalnim uvjetima i postupku izbora za znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja (vidjeti: www.sum.ba)

 

c) Potrebni dokumenti

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici koja ne smije biti starija od šest mjeseci:
- životopis,

- preslika osobne iskaznice ili rodnog lista,

- popunjena tablica za izbor u znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno zvanje; tablica se može preuzeti na službenoj stranici Sveučilišta u Mostaru ( www.sum.ba)

 

Natječaj ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u Večernjem listu, web stranici ustrojbenih jedinica i Sveučilišta u Mostaru.

Prijavu i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja dostaviti na adrese ustrojbenih jedinica (Fakulteta) Sveučilišta u Mostaru na koje se Natječaj odnosi s naznakom: „Prijava na natječaj za izbor u znanstveno – nastavno zvanje s naznakom fakulteta i pozicije na koju se prijavljuje – NE OTVARATI “.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

prof. dr. sc. Zoran Tomić, v.r.

 21.11.2018
Pozivi, natječaji i stipendijeCopyright © 2019 Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg. All rights reserved. This site is designed and powered by GCR production.