DIPLOMSKI STUDIJ GRAFIČKOG DIZAJNA - NOVI STUDIJ NA AKADEMIJI LIKOVNIH UMJETNOSTI


1. OSNOVNE INFORMACIJE

NAZIV STUDIJA:
Diplomski sveučilišni studijski program

VRSTA STUDIJA:
Diplomski studij grafičkog dizajna

NOSITELJ STUDIJA:
Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru

TRAJANJE:
4 semestra (2 godine)

BROJ ECTS BODOVA:
120

POSTUPAK I UVJETI UPISA:
Upis se vrši na temelju javnoga natječaja.

KOMPETENCIJE:
Magistri grafičkog dizajna bit će osposobljeni raditi poslove u strukovnim udruženjima i asocijacijama (kao što su udruženja grafičkih dizajnera, galerije, kulturne manifestacije, izložbe, scenografija, reklama i propaganda, dizajn…), tiskarama, tvrtkama za dizajn knjiga, mobilijara, skulptura, ambalaže… Magistri grafičkog dizajna moći će raditi na svim umjetničkim poslovima i projektima koji zahtijevaju visoko obrazovanje u umjetničkim i znanstvenim ustanovama, javnom sektoru i drugim srodnim organizacijama.

AKADEMSKI STUPANJ (ILI TITULA) KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA:
Magistar grafičkog dizajna

1.2. UVJETI UPISA NA DIPLOMSKI STUDIJ GRAFIČKOG DIZAJNA I TRAJANJE STUDIJA

Diplomski sveučilišni studij grafičkog dizajna organizira se u trajanju od 4 semestra tijekom kojih studenti trebaju osvojiti 120 ECTS bodova. Za upis na prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija grafičkog dizajna mogu kandidirati pristupnici koji su završili preddiplomski studij grafičkog dizajna, zatim preddiplomski studij likovnih umjetnosti na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru, kao i na drugim srodnim institucijama u zemlji i inozemstvu. Također, studij mogu upisati i pristupnici koji su završili srodan sveučilišni preddiplomski studij iz područja umjetnosti, područja tehničkih, društvenih ili humanističkih znanosti, uz polaganje razradbenog ispita koji se sastoji od izračuna prosječne ocjene studiranja na preddiplomskom studiju i provjere znanja iz područja grafičkog dizajna. Pristupnici primljeni na studij, koji nisu završili preddiplomski studij grafičkog dizajna, dužni su u prvom i drugom semestru studija položiti repetitorne kolegije, odnosno steći ECTS bodove iz razlikovnih kolegija koje odredi stručno povjerenstvo ovisno o vrsti prediplomskog studija kojeg su završili.

1.3. STRUKTURA I ORGANIZACIJA DIPLOMSKOG STUDIJA

Diplomski studij traje dvije godine, odnosno četiri semestra. Svaka godina sastoji se od dva semestra. Studij se sastoji od obveznih i izbornih predmeta. Svaki semestar nosi 30 ECTS bodova, a akademska godina 60 ECTS bodova, u što se ubrajaju svi obvezni i izborni predmeti studijskoga programa. Nakon stečenih uvjeta studij završava polaganjem diplomskog ispita (posljednji semestar – 30 ECTS), koji se sastoji od obrane praktičnoga i pisanog dijela diplomskog rada. Student je dužan upisati sve obvezne predmete, a izborne bira tako da semestar uvijek ima opterećenje 30 ECTS bodova.

1.4. UVJETI UPISA NA VIŠU GODINU STUDIJA I UVJETI PRIJENOSA ECTS BODOVA S DRUGIH FAKULTETA

Maksimalni broj studenata na praktičnom dijelu pojedinih modula je 10. Veličine studentskih skupina na teorijskom dijelu (zajednički kolegiji za sve module) je od 20 do 30 studenata. Da bi student upisao višu akademsku godinu u protekloj akademskoj godini treba steći minimalni broj ECTS bodova. Pri upisu nove akademske godine student, koji nije položio sve predmete, najprije upisuje nepoložene ili neupisane predmete iz prethodne akademske godine. Ispit iz jednoga upisanog predmeta može se polagati najviše četiri puta u akademskoj godini u kojoj je predmet upisan. Četvrti put ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje dekan. Student je obvezan pohađati predavanja, seminare i vježbe. Prijavu studenata na pohađanje nastave ovjerava nastavnik prvim potpisom, a potvrdu pohađanja drugim potpisom. Student može maksimalno izostati s 20 % nastave. Predmetni nastavnik i asistent vode evidenciju pohađanja predavanja. Savjetovanje i vođenje kroz studij Akademija organizira preko studentskih predstavnika i prodekana za nastavu.

1.5. NASTAVNE I IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

PRVA GODINA  
   
SEMESTAR I. – grafički dizajn  
   
Grafički dizajn – odabrana poglavlja I 3+3 6 ECTS
Vizualne komunikacije  2+2 4 ECTS
Umjetnost XX. stoljeća I 2+0 2 ECTS
Umjetnička fotografija I 2+2 4 ECTS
Oblikovanje I 1+3 4 ECTS
Likovne tehnologije i materijali I 2+2 4 ECTS
Računalna grafika I 1+1 2 ECTS
   
Izborni kolegiji:  
   
Grafički dizajn – repetitorij I 1+1 2 ECTS
Menadžment u kulturi i umjetnosti I 1+1 2 ECTS
Izborni – praktikum I 1+1 2 ECTS
   
SEMESTAR II. – grafički dizajn  
   
Grafički dizajn – odabrana poglavlja II 3+3 6 ECTS
Interpersonalna komunikacija 2+2 4 ECTS
Umjetnost XX. stoljeća II 2+0 2 ECTS
Umjetnička fotografija II 2+2 4 ECTS
Oblikovanje II 1+3 4 ECTS
Likovne tehnologije i materijali II 2+2 4 ECTS
Računalna grafika II 1+1 2 ECTS
   
Izborni kolegiji:  
   
Grafički dizajn – repetitorij II 1+1 2 ECTS
Menadžment u kulturi i umjetnosti II 1+1 2 ECTS
Vizualna umjetnost 1+1 2 ECTS
Izborni – praktikum II 1+1 2 ECTS
   
DRUGA GODINA  
   
SEMESTAR III. – grafički dizajn  
   
Grafički dizajn – odabrana poglavlja III 3+3 6 ECTS
Grafika knjige 2+2 4 ECTS
Fotografija krajolika i arhitekture 2+1 3 ECTS
Teorija znaka 2+1 3 ECTS
Uvod u metod. istraživačkog rada 1+1 2 ECTS
Uvod u diplomski rad 2+12 12 ECTS
   
SEMESTAR IV. – grafički dizajn  
   
Diplomski rad – grafički dizajn 2+28 30 ECTS

1.6. ZAVRŠETAK STUDIJA I KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU

Diplomski studij završava nakon obrane praktičnoga i pisanog dijela diplomskog rada. Diplomski rad realizira se tijekom posljednjeg, IV. semestra diplomskog studija i njegova vrijednost je 30 ECTS bodova. Mentor diplomskog rada može biti nastavnik u zvanju docenta ili višem zvanju. Komentor može biti bilo koji nastavnik u zvanju docenta ili višem zvanju. Izrada i obrana diplomskoga rada regulirana je Pravilnikom o diplomskom ispitu Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru. Ispitno povjerenstvo sastoji se od predsjednika i članova ispitnoga povjerenstva. Oni mogu biti nastavnici u znanstveno nastavnomu zvanju docenta ili višeg zvanja. Predsjednik povjerenstva sastavlja i potpisuje zapisnik diplomskog ispita, a članovi povjerenstva ga potpisuju. Sa završenim diplomskim studijem grafičkog dizajna osposobljen je raditi poslove u strukovnim udruženjima i asocijacijama (kao što su udruženja grafičkih dizajnera, galerije, kulturne manifestacije, izložbe, scenografija, reklama i propaganda, dizajn…), tiskarama, tvrtkama za dizajn knjiga, mobilijara, skulptura, ambalaže… Magistri grafičkog dizajna moći će raditi na svim umjetničkim poslovima i projektima koji zahtijevaju visoko obrazovanje u umjetničkim i znanstvenim ustanovama, javnom sektoru i drugim srodnim organizacijama.

1.7. POPIS KOLEGIJA

Obvezni kolegiji:

Grafički dizajn – odabrana poglavlja I
Vizualne komunikacije
Umjetnost XX. stoljeća I
Umjetnička fotografija I
Oblikovanje I
Likovne tehnologije i materijali I
Računalna grafika I
Grafički dizajn – odabrana poglavlja II
Interpersonalna komunikacija
Umjetnost XX. stoljeća II
Umjetnička fotografija II
Oblikovanje II
Likovne tehnologije i materijali II
Računalna grafika II
Grafički dizajn – odabrana poglavlja III
Grafika knjige
Fotografija krajolika i arhitekture
Teorija znaka
Uvod u metod. istraživačkog rada
Uvod u diplomski rad
Diplomski rad – grafički dizajn

Izborni kolegiji:

Grafički dizajn – repetitorij I
Menadžment u kulturi i umjetnosti I
Izborni – praktikum I
Grafički dizajn – repetitorij II
Menadžment u kulturi i umjetnosti II
Izborni – praktikum II
Vizualna umjetnost08.05.2019
Pozivi, natječaji i stipendijeCopyright © 2021 Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg. All rights reserved. This site is designed and powered by GCR production.