Novosti
<strong>NATJEČAJ</strong>

NATJEČAJ

za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava iz Fonda za socijalno ugrožene studente – ZAKLADA SUM

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

SENAT

Na temelju članka 53. Statuta Sveučilišta u Mostaru (ur. broj: 01-1685/20 od 26. veljače 2020. godine) i članaka 9., 10., 11. i 12. Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava iz Fonda za socijalno ugrožene studente – ZAKLADA SUM (ur. broj: 01-5003/23 od 27. rujna 2023. godine) i Odluke Senata ur. broj: 01-5200/23 od 6. listopada 2023. godine, Senat Sveučilišta u Mostaru raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava iz Fonda za socijalno ugrožene studente – ZAKLADA SUM

I.

Jednokratna financijska sredstva dodjeljuju se kao pomoć studentima Sveučilišta u Mostaru slabijeg imovinskog stanja, socijalno i zdravstveno ugroženim studentima, studentima bez roditelja, studentima samohranim roditeljima te studentima koji dolaze iz socijalno ugroženih obitelji i obitelji s više djece.

II.

Jednokratna financijska sredstva dodijelit će se za dvadeset sedam (27) studenata.

III.

Kriteriji za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava su:

 1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
 2. da imaju status redovitog studenta preddiplomskih, integriranih ili diplomskih studija ili status studenta s invaliditetom na Sveučilištu;
 3. da su prvi put upisani u odgovarajuću godinu studija i da nisu ponavljali niti jednu godinu studija;
 4. da nisu stariji od 30 godina
 5. socijalni status:

Socijalni status vrednovat će se prema sljedećim kriterijima:

KRITERIJBROJ BODOVA
student bez oba roditelja60
student bez jednog roditelja40
student koji živi u jednoroditeljskoj obitelji Ne boduje se ako student ostvaruje pravo na bodove po kriteriju „student bez jednog roditelja“:Potrebno je razlikovati pojmove jednoroditeljska obitelj od samohranog roditelja. Kod razvedenih roditelja riječ je o jednoroditeljskim obiteljima, dok je kod obitelji u kojoj je jedan roditelj npr. preminuo ili nepoznat, riječ o samohranim roditeljima.25
osobni invaliditet studenta: do 20% 20% – 30% 30% – 40% 40% – 50% 50% – 60% 60% – 70% 70% – 80% 80% – 100%  5 10 15 20 25 30 35 40
student čiji je roditelj vojni ili civilni invalid s oštećenjem: do 30% 30% – 60% 60% – 100%    5 10 15
student koji je roditelj10
student, kojem su brat ili sestra predškolske dobi ili u sustavu redovitog srednjoškolskog obrazovanja (za svakog brata i/ili sestru)5
student, kojem su brat ili sestra u sustavu redovitog visokog obrazovanja (za svakog brata i/ili sestru)10

6. ekonomski status:

Ekonomski status studenta utvrđuje se prema prosječnim mjesečnim primanjima po članu njegova zajedničkog kućanstva:

KRITERIJBROJ BODOVA
Bez novčanih primanja40
1 – 100 KM30
100 – 200 KM20
200 – 300 KM10
300 – 400 KM5

7) Ako dva ili više studenata ostvari jednak broj bodova na osnovu kriterija socijalni status i ekonomski status, prednost će imati student s više bodova ostvarenih prema socijalnom statusu.

*Ako se na natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava prijave dvije ili više osoba, koje su krvni srodnici u pobočnoj liniji drugog (2.) stupnja (brat, sestra, polubrat, polusestra) samo jedan krvni srodnik moći će dobiti potporu, ako ostvari dovoljan broj bodova.

IV.

Za prijavu na natječaj, potrebno je priložiti sljedeću obveznu dokumentaciju:

 1. dokaz o državljanstvu Bosne i Hercegovine što se dokazuje preslikom jedne od sljedećih javnih isprava: rodni list, putovnica, preslika obje strane osobne iskaznice 
 2. dokaz o statusu redovitog studenta preddiplomskih, integriranih i diplomskih studija Sveučilišta uz naznaku o neobnavljanju godine studija s informacijom o broju indeksa
 3. dokaz o statusu studenta s invaliditetom
 4. izjava kandidata o svim članovima zajedničkog kućanstva (ovjerena kućna lista)
 5. potvrda/uvjerenje nadležnog tijela (Porezne uprave) o ukupnim oporezivim primanjima/dohotku za svakog pojedinog člana zajedničkog kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini (original ili ovjerena kopija)
 6. dokaz da nisu stariji od 30 godina u trenutku prijave na natječaj.
 7. preslika smrtnog lista za jednog ili oba roditelja, ukoliko roditelji nisu živi
 8. dokument kojim kandidat dokazuje pripadnost jednoroditeljskoj obitelji (preslika)
 9. rodni list kandidatove djece (ili preslika)
 10. rodni list kandidatova brata i/ili sestre (ili preslika) i dokument kojim dokazuje da su brat i/ili sestra predškolske dobi ili u sustavu redovitog srednjoškolskog ili visokog obrazovanja (ili ovjerena kopija potvrde odgojno-obrazovne ustanove)
 11. dokument nadležnog tijela za ocjenu postotka kandidatova osobnog invaliditeta ili postotka invaliditeta kandidatovih roditelja: npr. ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, odnosno njegova Odjeljenja za prvostupanjski ili drugostupanjski postupak medicinskog vještačenja, rješenje Centra za socijalni rad ili drugog nadležnog tijela iz kojeg je vidljiv postotak tjelesnog oštećenja (ili ovjerena preslika)
 12. broj transakcijskog računa banke otvorenog u Bosni i Hercegovini.

V.

Natječaj ostaje otvoren od 13. do 27. listopada 2023. godine.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VI.

Odluku o dodjeli jednokratnih financijskih sredstava (s brojem indeksa i ostvarenih bodova prijavljenih kandidata) donosi rektor Sveučilišta u Mostaru, na prijedlog Povjerenstva, u roku od osam dana od dana zaključenja natječaja.

Odluka će biti objavljena na mrežnim stranicama Sveučilišta, ustrojbenih jedinica Sveučilišta i Zaklade SUM.

VII.

Protiv odluke rektora može se uložiti žalba Senatu Sveučilišta, u roku od osam dana od dana objave rezultata.

Senat donosi konačnu odluku u roku od osam dana.

Prijave dostaviti na adresu:

Sveučilište u Mostaru

Rektorat

Trg hrvatskih velikana 1

88 000 Mostar

S naznakom: „Za Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava iz Fonda za socijalno ugrožene studente – ZAKLADA SUM“

                                                                                                        Rektor

prof. dr. sc. Zoran Tomić