Diplomski studij Grafičkog dizajna

GRAFIČKI DIZAJN

Naziv studijskoga programa:
Grafički dizajn
Ciklus:
2. ciklus (diplomski studij)
Vrsta:
Sveučilišni studij
Znanstveno područje:
Umjetničko područje
Znanstveno polje:
Likovna umjetnost
Znanstvena grana:
Arhitektura i dizajn
Akademski naziv:
Magistar grafičkog dizajna
Razina kvalifikacije po QF-EHEA:
7
Trajanje studijskoga programa:
2 godine
ECTS:
120 ECTS
Jezik:
Hrvatski
Način studiranja:
Redovito
Nositelj studijskoga programa:
Sveučilište u Mostaru
Izvođač studijskog programa:
Sveučilište u Mostaru, Akademija likovnih umjetnosti

Preuzmi nastavni plan i program

Kompetencije

Magistri grafičkog dizajna bit će osposobljeni raditi poslove u strukovnim udruženjima i asocijacijama (kao što su udruženja grafičkih dizajnera, galerije, kulturne manifestacije, izložbe, scenografija, reklama i propaganda, dizajn…), tiskarama, tvrtkama za dizajn knjiga, mobilijara, skulptura, ambalaže… 

Magistri grafičkog dizajna moći će raditi na svim umjetničkim poslovima i projektima koji zahtijevaju visoko obrazovanje u umjetničkim i znanstvenim ustanovama, javnom sektoru i drugim srodnim organizacijama.

Akademski stupanj (ili titula) koji se stječe završetkom studija

Magistar grafičkog dizajna

Uvjeti upisa na diplomski studij grafičkog dizajna i trajanje studija

Diplomski sveučilišni studij grafičkog dizajna organizira se u trajanju od 4 semestra tijekom kojih studenti trebaju osvojiti 120 ECTS bodova. Za upis na prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija grafičkog dizajna mogu kandidirati pristupnici koji su završili preddiplomski studij grafičkog dizajna, zatim preddiplomski studij likovnih umjetnosti na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru, kao i na drugim srodnim institucijama u zemlji i inozemstvu.
Također, studij mogu upisati i pristupnici koji su završili srodan sveučilišni preddiplomski studij iz područja umjetnosti, područja tehničkih, društvenih ili humanističkih znanosti, uz polaganje razradbenog ispita koji se sastoji od izračuna prosječne ocjene studiranja na preddiplomskom studiju i provjere znanja iz područja grafičkog dizajna. Pristupnici primljeni na studij, koji nisu završili preddiplomski studij grafičkog dizajna, dužni su u prvom i drugom semestru studija položiti repetitorne kolegije, odnosno steći ECTS bodove iz razlikovnih kolegija koje odredi stručno povjerenstvo ovisno o vrsti prediplomskog studija kojeg su završili.

STRUKTURA I ORGANIZACIJA DIPLOMSKOGA STUDIJA

Diplomski studij traje dvije godine, odnosno četiri semestra. Svaka godina sastoji se od dva semestra. Studij se sastoji od obveznih i izbornih predmeta. Svaki semestar nosi 30 ECTS bodova, a akademska godina 60 ECTS bodova, u što se ubrajaju svi obvezni i izborni predmeti studijskoga programa.

 

Nakon stečenih uvjeta studij završava polaganjem diplomskog ispita (posljednji semestar – 30 ECTS), koji se sastoji od obrane praktičnoga i pisanog dijela diplomskog rada. Student je dužan upisati sve obvezne predmete, a izborne bira tako da semestar uvijek ima opterećenje 30 ECTS bodova.

Uvjeti upisa na višu godinu studija i uvjeti prijenosa ECTS bodova

Uvjeti za upis u sljedeći semestar i višu godinu studija definirani su sveučilišnim pravilnikom o studiranju i internim aktima ustrojbene jedinice. Studijski program završava se pisanjem i obranom diplomskog rada koji nosi 30 ECTS bodova. Način i postupak obrane diplomskog rada te metodologija njegove izrade definirani su u aktima ustrojbene jedinice.