Preddiplomski studij likovnih umjetnosti

smjer KIPARSTVO

Naziv studijskoga programa:
Likovne umjetnosti
Naziv smjera:
Kiparstvo
Ciklus:
1. ciklus (preddiplomski studij)
Vrsta:
Sveučilišni studij
Znanstveno područje:
Umjetničko područje
Znanstveno polje:
Likovna umjetnost
Znanstvena grana:
Kiparstvo
Akademski naziv:
Prvostupnik (bachelor) kiparstva
Razina kvalifikacije po QF-EHEA:
6
Trajanje studijskoga programa:
3 godine
ECTS:
180 ECTS
Jezik:
Hrvatski
Način studiranja:
Redovito
Nositelj studijskoga programa:
Sveučilište u Mostaru
Izvođač studijskog programa:
Sveučilište u Mostaru, Akademija likovnih umjetnosti

Preuzmi nastavni plan i program

Kompetencije

Sa završenim preddiplomskim studijem likovnih umjetnosti prvostupnici kiparstva osposobljeni su za samostalno izlaganje vlastitog rada i njegovu prezentaciju. Također, spremni su za stručnu suradnju s umjetničkim institucijama poput galerija i muzeja. Po završetku preddiplomskog studija studenti mogu nastaviti studirati uz položeni ispit razredbenog postupka na Diplomskom studiju u trajanju od dvije godine ili mogu uz iste uvjete upisati i neki srodni diplomski studij.

Akademski stupanj (ili titula) koji se stječe završetkom studija

Prvostupnik kiparstva

Uvjeti upisa na preddiplomski studij i trajanje studija

Preddiplomski sveučilišni studij likovnih umjetnosti organizira se u trajanju od 6 semestara tijekom kojih studenti trebaju osvojiti 180 ECTS bodova. Uvjeti upisa na studij su završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit. Kandidati su dužni uz prijavu, osim propisane dokumentacije, predati mapu (tvrdih korica formata 70x100 cm) s minimalno tridesetak radova slobodne tematike u boji i crtežu. Nakon pregleda mapa objavljuje se popis kandidata koji pristupaju prijemnom ispitu.

STRUKTURA I ORGANIZACIJA PREDDIPLOMSKOGA STUDIJA

Preddiplomski studij traje tri godine, odnosno šest semestra. Prva godina je zajednička svim studentima te po završetku prve godine studenti biraju smjer unutar studija. Svaka se godina dijeli na dva semestra.


Svi predmeti su obvezni. Svaki semestar nosi 30 ECTS bodova, a akademska godina 60 ECTS bodova. Završni ispit polaže se u šestom semestru, a on se sastoji od teorijskog dijela rada, praktičnog dijela i usmenog izlaganja.

Uvjeti upisa na višu godinu studija i uvjeti prijenosa ECTS bodova s drugih fakulteta

Maksimalni broj studenata na praktičnom dijelu pojedinih modula je 10. Veličine studentskih skupina na teorijskom dijelu (zajednički kolegiji za sve module) je od 20 do 30 studenata. Da bi student upisao višu akademsku godinu u protekloj akademskoj godini treba položiti sve praktične kolegije.
Pri upisu nove akademske godine student, koji nije položio sve predmete, najprije upisuje nepoložene ili neupisane predmete iz prethodne akademske godine. Student je obvezan pohađati predavanja, seminare i vježbe.

Prijavu studenata na pohađanje nastave ovjerava nastavnik prvim potpisom, a potvrdu pohađanja drugim potpisom. Student može maksimalno izostati s 20% nastave. Predmetni nastavnik i asistent vode evidenciju pohađanja predavanja. Vođenje kroz studij organizira se preko studentskih predstavnika i prodekana za nastavu.