Diplomski studij likovnih umjetnosti

smjer GRAFIKA

Naziv studijskoga programa:
Likovne umjetnosti
Naziv smjera:
Grafika
Ciklus:
2. ciklus (diplomski studij)
Vrsta:
Sveučilišni studij
Znanstveno područje:
Umjetničko područje
Znanstveno polje:
Likovna umjetnost
Znanstvena grana:
Grafika
Akademski naziv:
magistar/magistra grafike i magistar/magistra likovne kulture
Razina kvalifikacije po QF-EHEA:
7
Trajanje studijskoga programa:
2 godine
ECTS:
120 ECTS
Jezik:
Hrvatski
Način studiranja:
Redovito
Nositelj studijskoga programa:
Sveučilište u Mostaru
Izvođač studijskog programa:
Sveučilište u Mostaru, Akademija likovnih umjetnosti

Preuzmi nastavni plan i program

Kompetencije

Sa završenim diplomskim studijem Likovnih umjetnosti magistri grafike i magistri likovne kulture osposobljeni su raditi poslove u strukovnim umjetničkim udruženjima i asocijacijama (kao što su udruženja likovnih umjetnika, galerije, kulturne manifestacije, izložbe, scenografija, reklama i propaganda, dizajn…), osnovnim i srednjim školama kao nastavnici i profesori likovne kulture, muzejima, institucijama za zaštitu kulturnog nasliјeđa i pedagoški rad. Magistri grafike i magistri likovne kulture moći će raditi na svim umjetničkim poslovima i projektima koji zahtijevaju visoko obrazovanje u umjetničkim i znanstvenim ustanovama, javnom sektoru i drugim srodnim organizacijama.

Akademski stupanj (ili titula) koji se stječe završetkom studija

Magistar grafike i magistar likovne kulture

Uvjeti upisa na diplomski studij likovnih umjetnosti – smjer grafika i trajanje studija

Diplomski sveučilišni studij likovnih umjetnosti – smjer grafika organizira se u trajanju od 4 semestra tijekom kojih studenti trebaju osvojiti 120 ECTS bodova. Upisivanje podrazumijeva završen preddiplomski studij Akademije likovnih umjetnosti smjera grafike (ili sličnog studija u BiH ili inozemstvu, kao i studija arhitekture i vizualnih komunikacija uz položen razredbeni ispit).
Pravo upisa imaju svi prvostupnici Akademije likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu ili sličnih studija u inozemstvu. Također, upisati se mogu i pristupnici sa studija arhitekture i vizualnih komunikacija (ili srodnih studija) uz položen razredbeni ispit. Pristupnici primljeni na studij dužni su u prvom i drugom semestru studija položiti repetitorne kolegije.

STRUKTURA I ORGANIZACIJA DIPLOMSKOGA STUDIJA

Diplomski studij traje dvije godine, odnosno četiri semestra. Svaka godina sastoji se od dva semestra. Studij se sastoji od obveznih i izbornih predmeta. Svaki semestar nosi 30 ECTS bodova, a akademska godina 60 ECTS bodova, u što se ubrajaju svi obvezni i izborni predmeti studijskoga programa.

 

Nakon stečenih uvjeta studij završava polaganjem diplomskog ispita (posljednji semestar – 30 ECTS), koji se sastoji od obrane praktičnoga i pisanog dijela diplomskog rada. Student je dužan upisati sve obvezne predmete, a izborne bira tako da semestar uvijek ima opterećenje 30 ECTS bodova.

Uvjeti upisa na višu godinu studija i uvjeti prijenosa ECTS bodova s drugih fakulteta

Maksimalni broj studenata na praktičnom dijelu pojedinih modula je 10. Veličine studentskih skupina na teorijskom dijelu (zajednički kolegiji za sve module) je od 20 do 30 studenata. Da bi student upisao višu akademsku godinu u protekloj akademskoj godini treba položiti sve praktične kolegije. Pri upisu nove akademske godine student, koji nije položio sve predmete, najprije upisuje nepoložene ili neupisane predmete iz prethodne akademske godine. Student je obvezan pohađati predavanja, seminare i vježbe.

Prijavu studenata na pohađanje nastave ovjerava nastavnik prvim potpisom, a potvrdu pohađanja drugim potpisom. Student može maksimalno izostati s 20% nastave. Predmetni nastavnik i asistent vode evidenciju pohađanja predavanja. Vođenje kroz studij organizira se preko studentskih predstavnika i prodekana za nastavu.