Diplomski studij Scenarija, režije i montaže

smjer SCENARIJ

Naziv studijskoga programa:
Scenarij, režija i montaža
Naziv smjera:
Smjer Scenarij
Ciklus:
2. ciklus (diplomski studij)
Vrsta:
Sveučilišni studij
Znanstveno područje:
Umjetničko područje
Znanstveno polje:
Dramske, filmske i elektroničke umjetnosti
Znanstvena grana:
Grana Scenarij
Akademski naziv:
Magistar scenarija
Razina kvalifikacije po QF-EHEA:
7
Trajanje studijskoga programa:
2 godine
ECTS:
120 ECTS
Jezik:
Hrvatski
Način studiranja:
Redovito
Nositelj studijskoga programa:
Sveučilište u Mostaru
Izvođač studijskog programa:
Sveučilište u Mostaru, Akademija likovnih umjetnosti

Preuzmi nastavni plan i program

Akademski stupanj (ili titula) koji se stječe završetkom studija

Magistar scenarija

Uvjeti upisa na diplomski smjer "Scenarij "i trajanje studija

Diplomski smjer „Scenarij“ organizira se u trajanju od četiri semestra tijekom  kojih studenti trebaju osvojiti 120 ECTS bodova. Za upis na prvu godinu mogu kandidirati pristupnici koji su završili preddiplomski  studij scenarija, neki drugi preddiplomski studij na akademijama dramskih umjetnosti,  zatim preddiplomski studij likovnih umjetnosti na Akademiji likovnih umjetnosti  Sveučilišta u Mostaru, kao i na drugim srodnim institucijama u zemlji i inozemstvu. 
Također, studij mogu upisati i pristupnici koji su završili srodan sveučilišni preddiplomski studij iz područja umjetnosti, područja tehničkih, prirodnih, društvenih ili humanističkih znanosti, uz polaganje razradbenog ispita koji se sastoji od izračuna  prosječne ocjene studiranja na preddiplomskom studiju i provjere znanja iz područja koje obrađuje diplomski studij koji upisuju.

Pristupnici primljeni na studij, koji nisu  završili preddiplomski studij scenarija, trebaju eventualno u prvom i drugom semestru  studija polagati repetitorne kolegije, odnosno steći ECTS bodove iz razlikovnih kolegija ako to odredi stručno povjerenstvo, ovisno o vrsti prediplomskog studija kojeg su  završili. Također se mogu upisati i studenti koji su završili  neki drugi diplomski studij iz područja koja su prethodno naznačena, uz iste uvjete koji  su nabrojani za studente koji su završili preddiplomski studij.

STRUKTURA I ORGANIZACIJA DIPLOMSKOGA STUDIJA

Diplomski studij traje dvije godine, odnosno četiri semestra. Svaka godina sastoji se od dva semestra. Studij se sastoji od obveznih i izbornih predmeta. Svaki semestar nosi  30 ECTS bodova, a akademska godina 60 ECTS bodova, u što se ubrajaju svi obvezni  i izborni predmeti studijskoga programa. Nakon stečenih uvjeta studij završava polaganjem diplomskog ispita (posljednji semestar – 30 ECTS), koji se sastoji od  obrane praktičnoga i pisanog dijela diplomskog rada.  

 

Student je dužan upisati sve obvezne predmete, a izborne bira tako da semestar uvijek  ima opterećenje 30 ECTS bodova.

Uvjeti upisa na višu godinu studija i uvjeti prijenosa ECTS bodova s drugih fakulteta

Uvjeti za upis u sljedeći semestar i višu godinu studija definirani su sveučilišnim Pravilnikom o studiranju i internim aktima ustrojbene jedinice. Studijski program završava se pisanjem i obranom diplomskog rada koji nosi 30 ECTS bodova. Način i postupak obrane diplomskog rada te metodologija njegove izrade definirani su u aktima ustrojbene jedinice.